Hos Relicomp satsar vi på kvalitet, vilket framgår av våra många certifikat. Ihållande kvalitetsarbete gynnar särskilt våra kunder. Vår leveranssäkerhet är nästan 100 procent och i kvaliteten fokuserar vi oss nästan helt på förebyggande arbete. Det är lätt för oss att säkerställa att kvaliteten på våra produkter alltid är hög, eftersom vi tillverkar alla produkter från början till slut i våra egna lokaler. Kvaliteten på våra produkter är en av våra viktigaste framgångsfaktorer.

 

Vi har flera certifierade kvalitetssystem, det första erhöll vi redan 2003. För oss är kvalitetssystem inte bara ett tomma ord, de utnyttjas i vardagens verksamhet. De ger en ram för allt arbete, såsom planering, processer, resurser, produktion, mätning och dokumentation. Vi använder också kvalitetssystem för riskhantering och förebyggande.

”Tack vare kvalitetssystemen kan vi identifiera riskområden redan innan produkten går i produktion. Vi gör en granskning redan i anbudsskedet, som gör det möjligt för oss att tillhandahålla all nödvändig information för produktionen, så att tillverkningsprocessen blir så smidig som möjligt. Vi övervakar produktionen med realtidsmätare, så vi kan reagera snabbt på avvikelser”, säger Katri Rientamo, Relicomps kvalitetschef.

Alla Relicomp-anställda deltar i kvalitetsarbetet

Att följa kvalitetssystemen är inte bara en fråga för ledningen. Varje Relicomp-anställd är expert på sitt eget arbete och är bäst på att lyfta fram utvecklingsområden från sina egna uppgifter. Oavsett om det gäller säkerhet, beaktande av miljökonsekvenser eller kvalitetshantering, är utbildning nyckelfaktorn. Alla Relicomp-anställda får utbildning så att alla har nödvändiga verktyg för att utveckla sin egen verksamhet och förståelse för vilken kvalitetsnivå Relicomp strävar till att uppnå. I sista hand bestäms emellertid alltid kvaliteten av kunden. Vi arbetar ständigt med våra kunder och försäkrar oss om att våra produkter och tjänster alltid är på den nivå som våra kunder kräver.

 

Certifierade kvalitetssystem ger ett budskap om ansvar för verksamheten och ökar kundnöjdheten. Kvalitetssystemen hjälper till att möta kundernas förväntningar, förbättra konkurrenskraften och säkerställa att policyer kontinuerligt utvecklas. De ger också verktyg för att förbättra säkerheten och ger riktlinjer för att beakta miljöpåverkan i allt vi gör. Kvalitetssystemen skapar ett rättesnöre för ledningen och återspeglas i all vår verksamhet.

 

Certifikaten kräver kontinuerlig och systematisk övervakning för att avgöra om aktuella aktiviteter och relaterade resultat motsvarar förväntningar och planer. Regelbundna revisioner och omcertifiering utförs regelbundet av ett externt ackrediterat certifieringsorgan. Förutom certifikatrelaterade revisioner utför Relicomp också omfattande egna internrevisioner.

”Vi har upptäckt att interna revisioner är ett effektivt verktyg för verksamhetens utveckling. 2020 genomförde vi 17 olika interna revisioner. Våra revisioner grundar sig på kraven i certifikatstandarderna, men när vi planerar dem beaktar vi särskilt kvalitetsfel och utmaningar i olika processer. Det är viktigt för oss att alla våra partners också uppfyller våra kvalitetskrav. Vi gör revisioner av våra huvudsakliga leverantörer varje år och nya, betydande leverantörer godkänns alltid genom revisioner”, säger Katri.

Både Relicomp och kunden drar nytta av avancerad kvalitetshantering

Kvalitetshantering gynnar både Relicomp och våra kunder. 2020 var vår leveranssäkerhet 99,7 procent. Relicomp har uppnått en god kvalitetsnivå redan för flera år sedan, men vill kontinuerligt förbättra sin verksamhet.

”Vi följer noggrant vår egen verksamhet och kartlägger gemensamt områden för utveckling. Vi strävar till att få bättre uppmärksamhet, så att vi genom förebyggande kan göra vårt arbete bättre och med ett högre kvalitetsresultat. I alla aktiviteter går säkerheten och välbefinnandet för vår personal först. På detta sätt förblir våra produkter och tjänster också av hög kvalitet”, avslutar Katri.

KVALITETSSYSTEM

Relicomps verksamhet styrs av kvalitetssystemen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 3834-2.

 

ISO 45001

Certifieringen ISO 45001 visar att Relicomp tar hand om sina medarbetares hälsa och arbetssäkerhet. Den bevisar även att lagstadgade krav har tillgodosetts.

 

ISO 14001

Miljöstandarden ISO 14001 styr oss att ta ett övergripande ansvar för vår miljö.

 

ISO 3834-2

Svetsningsstandarden ISO 3834-2 säkerställer kraven som garanterar att våra svetsningar lyckas.

 

ISO 9001

Kvalitetssystemet ISO 9001 är en väsentlig faktor i framgången av vårt företag. Kvalitetssystemet hjälper att analysera såväl våra egna processer som kundbehoven och stöder på så sätt uppnåendet av målen.