Hållbarhet

HÅLLBAR UTVECKLING ÄR INTEGRERAD I RELICOMPS VARDAG

Vi har gjort satsningar, investeringar och värdeval i vår verksamhet som stödJer hållbar utveckling och beaktar miljöns välmående. Vårt femåriga miljöprogram definierar periodens utvecklingsobjekt och mätarna för uppföljningen av utvecklingen. Vi har följt det certifierade miljökvalitetsprogrammet ISO 14001 sedan 2003. 

Hållbar utveckling och miljöskydd kräver att vi bättre sätter oss in i saker och ting, känner till miljölagstiftningen och utbildar personalen. I vår vardagliga verksamhet synliggör vi att vi gör vårt bästa för att skydda miljön. 

Vi vill göra vårt för en renare miljö. Som arbetsgivare gör vi saker för miljön som gör vår personal stolt. Vi visar för våra kunder att i kärnan av vår verksamhet finns hållbarare verksamhetsmodeller och värdeval som respekterar miljön.

VI ÅTERVINNER ALLT VAD VI KAN

Av stålet vi använder är 90 procent återvunnet och allt stål som blir över i produktionen återvinns till hundra procent. Av pulverfärgen vi använder i måleriet återvinns 80 procent och återanvänds. Den resterande 20 procenten bränns som energiavfall. Vi återvinner även allt avfall av trä, kartong och klar plast. 

Att verka enligt hållbar utveckling effektiverar även vår verksamhet och skapar mervärde för våra kunder. Genom att återvinna målarfärg sparar vi årligen cirka 80 000 euro och återvinningen av stålavfallet besparar oss cirka 200 000 euro årligen. Dessa sparade resurser kan vi använda för andra funktioner, som att investera i ny teknik.

NATUREN STÅR I CENTRUM AV VÅR KONSUMTION

Vi mäter ständigt mängden metall- och färgavfall och energiförbrukningen (el, värme, vatten och gasol). Vi ingriper genast i avvikelser. Det avfallsvatten som uppstår vid förbehandlingen på måleriet var tidigare problemavfall, men de kemikalieändringar vi har gjort har renat avfallsvattnet så att vi tryggt kan släppa ut det i det normala avloppsvattennätet.

Vi maximerar användningen av råvaror i vår verksamhet, vilket samtidigt minimerar spillet från vår produktion. Vi har även ökat samarbetet med vår avfallshanteringspartner och på så sätt kunnat utveckla avfallssorteringen ytterligare.

VI INVESTERAR I DEN MEST HÅLLBARA TEKNIKEN 

Vi investerar ständigt i den nyaste och effektivaste tekniken. Den ger en miljövänligare verksamhet genom minskad elförbrukning.

Vi identifierar ständigt nya utvecklingsobjekt i våra processer och förbättrar miljöskyddet ytterligare. Vi undersöker aktivt nya investeringsobjekt för framtiden.

Spillvärmen från måleriet kan tas tillvara för att värma upp fastigheten. Med ändringar i förbehandlingslinjen kan vi spara mycket vatten.

LEDARSKAP OCH SOCIALT ANSVAR

Vårt ledarskap baserar sig på dokumentationen God förvaltningssed där bolagsstämman, styrelsens och ledningens ansvar och behörigheter noga har dokumenterats. Vi har satsat på en verksamhetsmodell med tidigt stöd och ingripande som ställer arbetstagarens behov i centrum och snabbare visar eventuella utmaningar i arbetet. Vårt jämställdhetsprogram uppmuntrar cheferna till att agera jämlikt och rättvist i alla situationer.

I arbetslivet följer vi dataskyddspolicyn och integritetsskyddet. Vi ser alltid till att de underleverantörer vi använder är ansvarsfulla företag. Vi ser till att de underleverantörer vi använder är ansvarsfulla företag med transparenta verksamhetssätt. Vi utför regelbundna auditeringar av underleverantörerna.

Vill du läsa mera om Relicomps policy för hälsa och säkerhet i arbetet? Den finns i helhet här (på finska).