Runt bordet sitter tre leende män: produktionschef Tero Syrjälä, arbetarskyddsfullmäktig Matias Loukko och huvudförtroendeman Tomi Mäki-Tarkka. Av minerna är det lätt att se att samarbetet fungerar och att det görs med hjärtat. Jag bestämde mig för att ta itu med frågan och intervjua dem lite för att ta reda på vad det är som får männen att le. 😉

Tero Syrjälä har i november arbetat ett år som produktionschef på Relicomp Oy.  Matias och Tomi har båda haft sina förtroendeuppdrag som personalrepresentanter ungefär lika länge som Tero varit produktionschef. Alla tre är alltså ganska färska i sina roller, men alla har de flera års arbetshistoria på Relicomp. Under det gångna året har mycket förnyats och på första plats kommer ett samarbete med personalen som fungerar bra oberoende av ärende.

”I praktiken betyder detta att vi varannan vecka sitter tillsammans – Matias, Tomi och jag – och går igenom saker som är viktiga för oss. På agendan står frågor som gäller arbetssäkerhet och välbefinnande i arbetet, så kallade nära ögat-anmälningar, säkerhetsvandringar och riskkartläggningar. Det är naturligtvis viktigt att gå igenom orderstocken, kundernas åsikter och deras påverkan på oss och naturligtvis även hälsningar från personalen. Vi upprätthåller tillsammans en åtgärdslista över vilka ärenden som ska föras vidare och i vilket skede olika ärenden befinner sig. På listan upptas hela tiden nya ärenden som är viktiga för oss, vartefter ärenden slutförs.”

”Jag anser det vara mycket viktigt att personalen får sin röst hörd både när nya saker bereds och i ärenden som gäller arbetssäkerhet och välbefinnande i arbetet”, säger Tero. ”Som ett exempel kan jag nämna en kunds stora produktionsprojekt med ett tillhörande element, som inte fördes vidare i produktionen förrän arbetssäkerhetsaspekterna hade gåtts igenom och skötts om.”

”Ärenden som gäller arbetarskyddet har framskridit tämligen raskt i år”, berättar Matias. ”Att vara arbetarskyddsfullmäktig har gett mig väldigt mycket extra kunskap och ett bra perspektiv även på mitt eget arbete i svetsverkstaden. I mitt arbete som arbetarskyddsfullmäktig ingår bland annat regelbunden inspektion av förstahjälpsställen, defibrillatorer och släckningsutrustning. I samband med de gemensamma säkerhetsvandringarna i det dagliga arbetet är det naturligtvis min uppgift att ingripa i de missförhållanden jag ser och söka korrigerande åtgärder till dem tillsammans med övrig personal. Det är angenämt och utvecklande att arbeta med denna uppgift.”

Enligt Tom är det bästa med samarbetet att personalen får sin röst hörd i beslutsfattandet, vilket skapar förtroende inom huset. ”Jag upplever att jag uttryckligen har rollen som både givare och mottagare av budskap: jag lyssnar på personalens önskemål och idéer och tar med dem till de möten som hålls tillsammans med Tero. Det är klart att alla saker inte kan åtgärdas, åtminstone inte genast, men vi har lyckats få ärenden att gå framåt på ett bra sätt under det senaste året. Vi har bland annat förhandlat fram lokala avtal om såväl arbetstider som byte av semesterpenning i ledig tid och fått arbetsgivaren att stödja arbetstagarnas luncher. Dessutom har personalen utbildats och det igen har möjliggjort utbyte av personalresurser mellan olika produktionsavdelningar. Allt detta är ägnat att öka välbefinnandet i arbetet och därmed syns det förstås också som framgång för företaget. I år får vi en bra resultatbonus, när de mätare som påverkar bonus har gått i rätt riktning.”

Matias och Tomi är överens om att det syns på personalen att man trivs på jobbet och att arbetsgemenskapen är god. ”Man hjälper sina arbetskamrater, och det har redan länge varit kutym att så kallade äldre arbetskamrater vägleder nya, unga i arbetet. Det finns alltid någon man kan fråga om råd, när man ställs inför en knivig situation. De gemensamma morgonkaffestunderna är viktiga. Där hör man dagens samtalsämnen och går tillsammans igenom olika saker.”

”En god sammanhållning, och att grunden är i skick, gör det även lättare att ta itu med utmanande saker som uppkommer och behöver åtgärdas”, konstaterar Tomi.

Tero är mycket nöjd med att det både tillsammans med Matias och Tomi går att föra ärenden framåt i samarbete. När vi tillsammans granskar ärenden och söker det bästa och mest produktiva sättet för oss att agera, ger det stadga i företagets skötsel av ärenden – speciellt när vi dessutom tillsammans följer upp hur ärendena framskrider. ”Ett gott ledarskap grundar sig, enligt min mening, på att man tillsammans diskuterar med en bred grupp och söker fungerande lösningar som är bäst för oss. Ibland är saker svåra och med dem kämpar vi längre, men vi har alltid hittat en lösning. Alla måste få tydlig information om de nya saker som ska föras vidare. Nu börjar det kännas som om min egen arbetsbörda har lättat något, när samarbetet fungerar fint på alla nivåer, med såväl arbetsledningen, produktionsplaneringen, utvecklingsteamet, kvalitetsavdelningen som personalrepresentanterna. Tillsammans tar vi ansvar för saker och vill göra det bästa möjliga resultatet på alla avdelningar.”

Med en mun konstaterar männen att välbefinnande och trivsel i arbetet nås genom samarbete på arbetsplatsen. ”Vi är nästan 140 personer innanför dessa väggar. Det innebär en enorm mängd kunnande och utvecklingspotential. Samarbete är nyckeln till allt. Vårt mål är att våra arbetstagare varje dag går hem från arbetet friska och nöjda.”

Tiina Jyllilä