Tero Syrjälällä tulee 1.12.2020 täyteen kaksi vuotta Relicompin tuotantopäällikkönä. Tämä aika on mennyt vauhdikkaasti, kun vastuulla ovat niin Relicompin tuotannon kokonaisvaltainen johtaminen ja kehittäminen kuin työsuojelupäällikön tehtävätkin.

Kun Tero vajaa kaksi vuotta sitten otti vastaan tuotantopäällikön tehtävät, iski hänelle alussa pienoinen jännitys, että kuinkahan tästä selvitään. Vastuulle tuli iso kokonaisuus, kun tätä ennen vastuulla oli ollut yksinomaan hitsaamo, toki sekin iso ja vaativa tehtävä. Hyvin pian kävi selväksi, että uudessa tehtävässä menestyminen vaatii kokonaiskuvan hyvää hallintaa ja ymmärrystä eri sidosryhmien tarpeista sekä tehtaan prosesseista ja laitteistosta.

”Meidän vahvuutemme on ehdottomasti tiivis yhteistyön kulttuuri työyhteisössä. Kenenkään ei tarvitse työstää yksin asioita eteenpäin. Olemme rohkaisseet henkilöstöä nostamaan kehitystarpeita esiin ja kun ideoita ilmenee, ne priorisoidaan ja niiden etenemistä seurataan. Relicomp on matalan hierarkian yritys, minkä vuoksi työskentely täällä sujuu jouhevasti ja kehitystyöt etenevät ketterästi. Meillä uskalletaan tehdä muutoksia ja investointeja toteutetaan joka vuosi. Kun muutostarve tulee ja se on hyvin perusteltu, kehittämiseen myös investoidaan. Yllättävän paljon menee energiaa siihen, kun miettii, että mihin euroja ja resursseja kulloinkin on panostettava, että tuottavuus olisi paras mahdollinen.”

Työn ja tuotannon eri vaiheita on seurattu jo kauan erilaisilla mittareilla. Viimeisen kahden vuoden aikana Tero on yhdessä tuotannon ja kehitystiimin kanssa kehittänyt mittareita eteenpäin. Tulokset ovat olleet hyviä. Tuotannon eri vaiheita pystytään nyt seuraamaan tarkasti ja kehittämään tarvittavia kohtia. Erityisesti toimitusvarmuuteen ja tehokkuuteen on saatu merkittäviä parannuksia. Myös laaduntuottokykyä on viime vuosina kehitetty järjestelmällisesti eteenpäin laatupäällikön ohjauksessa. Kehitystoimet ovat edesauttaneet tuotannon sujuvuutta, mikä on omiaan parantamaan kilpailukykyä.

”Näen omaksi vahvuudekseni sen, että en pelkää ottaa haasteita vastaan. Se mikä oli riittävä eilen, ei välttämättä riitä enää tänään. Pysyäksemme kilpailukykyisinä meidän täytyy uskaltaa kyseenalaistaa toimintatapojamme ja tarvittaessa muuttaa niitä. Kustannustietämys on tärkeää. Jo tehtävän alussa ymmärsin, että tuotantoprosessin jokaisesta osa-alueesta pitää tietää itse jotakin, että ymmärtää kokonaisuutta. Onneksi meillä on hieno porukka, josta löytyy asiantuntemusta lähes kaikkeen ja sitä asiantuntemusta olen oppinut kyllä käyttämään avuksi työssäni.”

Kevät oli opettavainen kokemus. Koronaepidemia toi joukon muutoksia myös Relicompin arkeen. Tilauskanta koki yllättävän suurta vaihtelua ja muuttunut tilanne vaati nopeaa reagointia. Tero otti päivittäiselle agendalle tuotantopalaverien lisäksi palaverit tuotannonsuunnittelun kanssa ja tiivistä yhteyttä pidettiin jatkuvasti myös asiakkaiden suuntaan.

”Korona vaikutti meihin keväällä voimakkaasti, mutta siitä selvittiin henkilöstön joustavuuden avulla. Asiakkaiden hyvät ennusteet auttoivat meitä ennakoimaan tilanteita ja pystyimme priorisoimaan tekemisiämme tehokkaasti. Olimme jatkuvassa yhteydessä asiakkaisiimme ja selvitimme heidän tilanteitaan. Asiakkailtamme saatujen tietojen perusteella pystyimme tekemään ennakoivia toimia, ja tarvittavat muutokset tuotannossa pystyttiin tekemään hyvissä ajoin. Tilaukset pystyimme hoitamaan yhtä luotettavalla ja hyvällä toimitusvarmuudella kuin normaalistikin. Korona opetti meille sen, että yhteistyössä on voimaa. Olemme onnekkaita, kun meillä on mahtavat asiakkaat, joiden kanssa on toimiva kumppanuus.”

Henkilöstön johtaminen on yksi tuotantopäällikön tärkeimmistä tehtävistä ja merkittävä osa jokaista työpäivää. Tero kertoo, että esimerkillä johtaminen on hänelle luontaista, ja hän pyrkii työssään toimimaan kaikkien kanssa niin kuin toivoo itsensäkin kanssa toimittavan. Henkilöstön johtamisessa tärkeimmiksi asioiksi Tero listaa kuuntelemisen taidon, alaisten tukemisen annettujen tavoitteiden toteutumiseksi sekä läsnä olemisen arkipäiväisissä tilanteissa. Työssä menestyminen vaatii myös jämäkkää työskentelyotetta ja molemminpuolista luottamusta henkilöstön kanssa.

”Esimieheni on antanut minulle vapauden johtaa parhaaksi katsomallani tavalla, kuitenkin aina tukien minua työssäni. Samaa tukea haluan antaa tiimilleni.”

Henkilöstön hyvinvointi ja tyytyväisyys ovat Relicompilla tärkeitä arvoja ja niihin panostetaan monin eri tavoin. Tero pitääkin palaverit vuoroviikkoina luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun kanssa, jotta kommunikaatio on puolin ja toisin jatkuvasti käynnissä. Mahdollisiin ongelmakohtiin puututaan riittävällä vakavuudella ja asiat pyritään selvittämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tero viihtyy työssään. Työstä mielenkiintoisen tekee mahdollisuus kehittää prosesseja eteenpäin yhdessä muiden relicomppilaisten kanssa. Toisinaan on hektisiä aikoja ja vastaan on tullut kiperiä tilanteita, mutta kaikesta on selvitty puhaltamalla yhteen hiileen. Parasta Relicompilla Teron mielestä onkin mahtava henkilöstö, huippuasiakkaat sekä moderni laitteisto, jotka yhdessä ovat yrityksen menestyksen avain. Vaikka tuotantopäälliköllä on suuri vastuu, osaavat työkaverit ja myös harrastukset pitävät yllä hyvää tasapainoa.

”Kaksi vuotta sitten asiat, joiden kanssa painin, eivät tunnu nyt haasteilta lainkaan. On tässä niin paljon oppinut uutta. Ei sellaista asiaa olekaan, mistä me ei täällä selvitä, kunhan välillä pääsee irtautumaan töistä kalastuksen tai metsästyksen pariin”, summaa Tero.