Relicomp hakee laatujohtajansa Katri Rientamo johdolla uudenlaista asennetta työturvallisuuskulttuuriin. Isot linjat Relicompilla on jo kunnossa – on työterveysturvallisuuden sertifikaatti, työtaakkaa keventävää automatiikkaa sekä ergonomisia apuvälineitä. Hallissa turvallisuutta lisäävät myös merkatut jalkakäytävät sekä trukkien varoitusvalot. 

”Laatukulttuurimme on hyvin avointa ja kehittävää, mutta työturvallisuudessa ei ole vielä päästy ihan samalle tasolle. Turvallisuus on yksi Relicompin arvoista ja siksi haluamme tehdä toimia sen eteen”, toteaa Lean Safety -toimintatapaan tähtäävä Rientamo. 

”Tarkoitus on kehittää niin suunnitelmallisuutta, sujuvuutta kuin häiriötöntä prosessiakin. Kun työt tehdään harkitusti käyttäen työtehtäviin tarkoitettuja työvälineitä ja annettuja ohjeita, on työ lähes poikkeuksetta turvallista”, Rientamo muistuttaa. 

Työturvallisuuteen satsaaminen tuo tietysti parhaillaan säästöjä, mutta on myös imagokysymys. ”Kun meillä on terveet ja turvalliset työolot saamme työntekijöitä myös tulevaisuudessa. Haluamme, että kaikki pääsevät turvallisesti kotiin joka päivä ja pystyvät tekemään töitä eläkeikään asti.”

Henkilöstö mukaan turvallisuustyöhön 

Riskien arviointiin ja vaarojen tunnistamiseen on jo panostettu, samoin kuin perehdyttämiseen ja työhön opastamiseen. Nämä jo tehdyt toimet ovat iso osa turvallisuustyötä ja niitä tullaan kehittämään entisestään jatkossa. Rientamo kertoo kaipaavansa työturvallisuustyöhön erityisesti näkyvyyttä ja ennakoivuutta. 

”Nyt mennään taustalla oleviin pikkunyansseihin ja haastetaan henkilöstö mukaan turvallisuustyöhön”, Rientamo linjaa ja peräänkuuluttaa vahvempaa turvallisuusasennetta, joka näkyy esimerkiksi sitoutumisena ergonomisten apuvälineiden sekä suojien käyttämiseen. 

”Vastuu työpaikan turvallisuudesta on ihan jokaisella Relicompin henkilöstöön kuuluvalla. Ajattelutavan ja kulttuurin terävöittäminen vaativat varmasti koulutusta niin käytäntöjen, toimintatapojen kuin asenteenkin osalta.”

Järjestelmä tekee turvallisuuden näkyväksi 

Ensimmäinen askel on uuden turvallisuuteen keskittyvän digitalisen järjestelmän Quenticin käyttöönotto, jonka mobiilisovellus mahdollistaa havaintojen tekemisen älypuhelimen avulla. Järjestelmään voivat havaintoja ja poikkeamia kirjata myös ulkopuoliset toimijat mm. toimittajien tuotteiden hyllyttäjät. Järjestelmä toimii muutoksessa taustatukena, sillä sen avulla turvallisuusasioiden käsittely on nopeampaa ja läpinäkyvämpää. Sama järjestelmä tulee tulevaisuudessa tukemaan myös muuta laadunhallintaa. 

”Sisäisen infojärjestelmämme näytöille saadaan järjestelmän avulla näkyviin mittaristoa sekä ajankohtaista informaatiota ja muistutuksia. Turvallisuusasioihin pätee sama kuin Leaniin muutenkin – kaiken pitää olla visuaalista ja näkyvää”, Rientamo linjaa. 

Järjestelmän käyttöönottovaiheessa Rientamo peräänkuuluttaa erityisesti positiivisten havaintojen tekemistä ja haluaa lisätä myös psykologista turvallisuutta, jolloin kaikki uskaltaisivat sanoa omat ajatuksensa ääneen. Henkilöstön osallistaminen on tärkeää, sillä työntekijät tietävät ja tuntevat oman työnsä ja työympäristönsä parhaiten. 

”Meillä tehdään paljon asioita jo hyvin ja näitä positiivisia havaintoja halutaan nyt esiin. Kaikki havainnot ovat tärkeitä ja juurruttavat uutta turvallisuuskulttuuria käytäntöön. Kun henkilöstö näkee, että havainnot käsitellään ja niihin reagoidaan, se ruokkii tekemään uusia havaintoja ja ohjaa työntekijöitä oikeisiin työtapoihin.”

Mittarit kuntoon 

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava Rientamo tutkii opinnäytetyönään työturvallisuuden kehittämistä Lean-menetelmien avulla. 
”Yksi tärkeimmistä opeista on se, että turvallisuustyössä mukanaolevan ihmisen oikeasti täytyy haluta tehdä turvallisuustyötä”, Rientamo linjaa. 

Relicompilla onkin tulevaisuudessa todennäköisesti erityinen turvallisuustiimi, jolla on iso rooli kouluttamisessa ja opettamisessa. Samalla he tukevat ja kannustavat muita työntekijöitä havaintojen tekemisessä. Pikavoittoja ei ole tarjolla, mutta tärkeintä onkin saada turvallisuustoimista jatkuva toimintatapa osaksi jokapäiväistä arkea.  

”Turvallisuus näkyy jatkossa paremmin myös Relicompin mittareissa. Nyt seurattavien tapaturmattomien päivien rinnalle nostetaan uusia turvallisuuden mittareita.

Työkaverista huolehtien 

Työturvallisuuslakia lukiessa Rientamolle kolahti lause, jossa todettiin, että jokainen on asemastaan tai työtehtävästään riippumatta velvollinen huolehtimaan omasta ja työkaverinsa turvallisuudesta.  

”Hiekoitetaan kulkuväylä ennen kuin kukaan liukastuu tai nostetaan lava pois käytävältä ennen kuin joku kompastuu”, Rientamo kuvaa. 

”Olisi tärkeä pysähtyä miettimään jo ennen työn aloittamista, miten työ tehdään turvallisesti. Lyhyt pystypalaveri muutaman kollegan kanssa vie muutaman minuutin, mutta voi ehkäistä tapaturman syntymistä. Kun me täällä työpaikalla yhdessä kehitämme turvallisuuskulttuuria työpaikan hyväksi, se varmasti lisää turvallisuusajattelua myös työntekijöidemme vapaa-ajalla ja etenee myös koteihin. Näin mahdollisesti vältetään myös vapaa-ajan tapaturmia.”